Sukces programu „Bezpieczne dzielnice”


          Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. dr Rafał Batkowski, Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły, prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński i wiceprezydent Karolina Pawliczak, radni, reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych oraz szkół uczestniczyli w oficjalnym podsumowaniu pierwszego etapu programu „Bezpieczne dzielnice”, które odbyło się w Kaliszu 1 lipca 2015.

Obrazek nie może zostać załadowany

Pomysłodawcą tego unikatowego w skali kraju projektu jest dr Mirosław Bryła, a pilotażowe przedsięwzięcie realizowane jest od ponad roku we współpracy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa”.
Przypomnijmy, że kluczowym celem programu realizowanego na osiedlach Dobrzec i Widok jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz zbliżenie dzielnicowego do lokalnej społeczności. Inicjatywa wpisuje się w historię wcześniejszych kaliskich projektów „Pomoc sąsiedzka” i „Mój dzielnicowy”.

Podczas spotkania podsumowującego pierwszy etap programu przedstawiono jego efekty w różnych aspektach.
Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły, zwrócił uwagę na obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa na trenie objętym programem. Wraża się to przede wszystkim w istotnym zmniejszeniu liczby przestępstw i wykroczeń we wszystkich niemal kategoriach. Mniej jest m.in. kradzieży, włamań, rozbojów, uszkodzeń mienia i innych zdarzeń.
Dzielnicowi zaangażowani w realizację projektu mieli okazję zaprezentować zrealizowane zadania, a także z entuzjazmem opowiedzieć o pozytywnych zmianach w organizacji i sposobie pełnienia służby realizowanej w oparciu o nowatorskie narzędzia przygotowane w ramach programu – karty samozadaniowania, czy karty udzielonego wsparcia przez inne ogniwa kaliskiej komendy.
Efekty usystematyzowanej i dobrze zorganizowanej pracy dostrzegają przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i szkół, którzy nie szczędzili autentycznych słów uznania dla pracy policjantów na swoim terenie.
Ogromny wkład pracy włożony w realizację programu widzą również mieszkańcy, a wynika to z przeprowadzonych badań ankietowych, których cząstkowe dane omówił prezes „Sieci Bezpieczeństwa”, dr Mirosław Bryła. Kompleksowo wyniki ankiety zostaną opracowane przez zespoły naukowe z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego, a wyniki tej pracy będą mogły posłużyć do stworzenia modelowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy dzielnicowego.
Implementację doświadczeń kaliskich w innych miastach naszego regionu przewiduje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. dr Rafał Batkowski, który podczas spotkania wysoko ocenił projekt i zaangażowanie realizujących go ludzi, zarówno funkcjonariuszy jak i instytucji wspierających, czyli spółdzielni mieszkaniowych, szkół i innych podmiotów.
Tak wysoka ocena dotychczasowych działań sprawia, że program jest kontynuowany. Dotychczasowe doświadczenia zostaną zaprezentowane podczas dużej ogólnopolskiej konferencji, która planowana jest późną jesienią w Kaliszu.

Program „Bezpieczne Dzielnice” zainaugurowano w marcu 2014 podczas wizyty w Kaliszu Komendanta Głownego policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest współpraca Policji oraz zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podmiotów życia społecznego w dzielnicy. Stosowny dokument sygnowali wówczas: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły oraz pomysłodawca koncepcji dr Mirosław Bryła Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” i Grzegorz Szymański wiceprezes stowarzyszenia.
Inicjatywa wpisuje się w historię wcześniejszych kaliskich projektów „Pomoc Sąsiedzka” i „Mój dzielnicowy”, które ciągle są znane, a niekiedy stosowane w kraju.

Kluczowym celem programu „Bezpieczne Dzielnice” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa na obszarze dzielnicy Dobrzec i Widok oraz zbliżenie dzielnicowego do obywateli w rejonie służbowym. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy przewidziany na rok czasu. Jednak w przypadku uzyskania akceptacji społeczności osiedla i osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, może przybrać charakter trwały.Sieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
05234000091000246000000033