Sieć Bezpieczeństwa wspólnie z kaliską policją wdraża program "Bezpieczne dzielnice"


          Unikatowy w skali kraju program "Bezpieczne dzielnice" został oficjalnie zainaugurowany w Kaliszu. 17 marca 2014 r. prezes naszego stowarzyszenia i pomysłodawca koncepcji dr Mirosław Bryła oraz Komendant Miejski w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły zaprezentowali założenia projektu Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Markowi Działoszyńskiemu. W spotkaniu, które odbyło się w Kaliszu uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, który od początku wspierał projekt i aktywnie włączył się w jego powstawanie. Nasze stowarzyszenie podczas prezentacji reprezentowali ponadto wiceprezesi - nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak i Grzegorz Szymański.
            Porozumienie o uruchomieniu programu „Bezpieczne Dzielnice” podpisano w grudniu 2013. Głównym celem przedsięwzięcia jest współpraca Policji oraz zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podmiotów życia społecznego w dzielnicy. Stosowny dokument sygnowali wówczas: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły oraz pomysłodawca koncepcji dr Mirosław Bryła Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” i Grzegorz Szymański wiceprezes stowarzyszenia.

Inicjatywa wpisuje się w historię wcześniejszych kaliskich projektów „Pomoc Sąsiedzka” i „Mój dzielnicowy”, które ciągle są znane, a niekiedy stosowane w kraju.

Kluczowym celem programu „Bezpieczne Dzielnice” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa na obszarze dzielnicy Dobrzec i Widok oraz zbliżenie dzielnicowego do obywateli w rejonie służbowym. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy przewidziany na rok czasu. Jednak w przypadku uzyskania akceptacji społeczności osiedla i osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, może przybrać charakter trwały.

Dla potrzeb programu stworzono nowatorskie instrumenty służące osiąganiu wyznaczonych celów oraz wypracowano odpowiednie procedury ich stosowania.
Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia jest budowa systemu komunikacji dzielnicowego z mieszkańcami w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach programu prowadzone są działania zmierzające do lepszego poznania potrzeb mieszkańców w obszarach bezpieczeństwa. Z tego względu Komendant Miejski Policji w Kaliszu zorganizował Dzielnicowe Zespoły Koordynacyjne w sprawach bezpieczeństwa. W ich skład weszli: prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych, przewodniczący Rad Osiedli oraz dyrektorzy szkół. W trakcie odbytych spotkań wypracowano strategiczne Plany bezpieczeństwa dla każdego z osiedli, które w formie zadań przekazano dzielnicowym do realizacji. Wskazani partnerzy społeczni wytypują indywidualnie oznaczone osoby do bezpośredniej współpracy i wsparcia działań dzielnicowych w budowaniu bezpieczeństwa w rejonie służbowym.

Ostatnim bardzo ważnym elementem programu jest podjęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, zgodnie z koncepcją Programu, nowatorskich rozwiązań kierowniczych i organizacyjnych, które mają zwiększyć efektywność planowania i działania dzielnicowych oraz zapewnić im niezbędne wsparcie ze strony pozostałych ogniw Komendy Miejskiej Policji.

Zdjęcia: Andrzej Kurzyński

Media o wydarzeniu:
NASZ RYNEK
naszemiasto.pl
rc.fm
radiomerkury.pl
calisia.pl
powrót do strony głównejSieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
05234000091000246000000033