1) Podejmowanie działań w obszarze profilaktyki i prewencji społecznej pośrednio wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa i ładu publicznego, przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz propagowania współdziałania społecznego.

              2) Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych i zawodowych w zakresie działań w obszarze profilaktyki i prewencji społecznej pośrednio wpływających na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie zagrożeniom skutkującymi sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania patologiom. społecznym .

              3) Rozpoznawanie zagrożeń i potrzeb w obszarze wymienionym w § 3 pkt.1)

              4) Wspieranie administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, firm i instytucji w obszarze profilaktyki i prewencji społecznej na rzecz:

                           a. Poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych
                           b. Poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
                           c. Zapobiegania przemocy w rodzinie
                           d. Zapobiegania wykluczeniu społecznemu
                           e. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom
                           f. Poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w szkole i w miejscu pracy
                           g. Poprawy stanu bezpieczeństwa w działalności gospodarczej
                           h. Ochrony dziedzictwa narodowego
                           i. Ochrony przyrody i propagowania postaw proekologicznych

              5) Budowanie i propagowanie właściwych postaw obywatelskich i relacji społecznych w środowiskach lokalnych, wiejskich, miejskich i regionalnych

              6) Prowadzenie działań na rzecz stworzenia zaplecza osobowego do przygotowywania oraz wdrażania efektywnych projektów profilaktyki i prewencji społecznej w obszarze bezpieczeństwa. przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz współpracy środowisk lokalnych

              7) Tworzenie zaplecza intelektualnego do realizacji celów statutowych.

              8) Pomoc ofiarom wypadków drogowych i innych przestępstw.

              9) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.


powrót do "O NAS"
W przygotowaniu0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
24203000451110000002050350