Książka „Bezpieczne dzielnice w Kaliszu”


          Staraniem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Miasta Kalisz oraz naszego Stowarzyszenia ukazała się książka Bezpieczne dzielnice w Kaliszu pod redakcją Mirosława Bryły. Na publikację składają się artykuły będące naukowym podsumowaniem pilotażowego programu „Bezpieczne dzielnice” realizowanego na kaliskich osiedlach Dobrzec i Widok.
Obrazek nie może zostać załadowany

Książka prezentuje „Bezpieczne dzielnice” z dwóch perspektyw, tj. koncepcyjno-wykonawczej oraz ewaluacyjnej. Na jej treść składają się trzy artykuły. Pierwszy z nich Bezpieczne Dzielnice w perspektywie koncepcyjnej i funkcjonalnej, autorstwa Mirosława Bryły określa teoretyczne i praktyczne podstawy programu BD. Autor odwołuje się do teorii związanych z budowaniem przez Policję poczucia bezpieczeństwa takich jak np.: „Wybite Szyby” (Broken Windows), CompStat, i innych. Przedstawia jednak swoje autorskie rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa w dzielnicach mieszkaniowych oraz organizacją pracy dzielnicowego. W artykule opisuje konkretne narzędzia służące nawiązywaniu trwałych więzi Policji z lokalną społecznością oraz takie, które wpływają na optymalizację pracy dzielnicowego. W końcowej części artykułu pokazuje możliwości implementacji programu na terenie innych miast.

Artykuł drugi książki Program „Bezpieczne Dzielnice” w praktyce autorstwa Mirosława Ścisłego pokazuje elementy realizacji programu z punktu widzenia Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu. Wskazuje na lokalne uwarunkowania, historię oraz przebieg programu Bezpieczne dzielnice w Kaliszu.
Trzeci rozdział stanowi próbę wstępnej ewaluacji programu wykonaną przez Janinę Czapską i Michalinę Szafrańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł przedstawia wyniki badań sondażowych służących ocenie społecznych skutków pilotażowego programu BD. Poprzez wywiady kwestionariuszowe na próbie 500 respondentów dążono do ustalenia poziomu strachu przed przestępczością, rozpoznawalności dzielnicowych i ich pracy wśród mieszkańców, a także wpływu realizacji programu na te zjawiska.
Książka opatrzona jest Przedmową sygnowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dr. Rafała Batkowskiego i dr. Mirosława Bryłę. Recenzentem naukowym wydania jest prof. UO dr hab. Tadeusz Z. Cielecki, który napisał między innymi:
Program realizowany w Kaliszu jest jedną z dróg, która może ukierunkować Policję w Polsce na model najwyższej klasy – pracy policyjnej community policing. (…) Wyrażam przekonanie, że książka powinna stać się pozytywnym impulsem dla innych programów: uśpionych lub dojrzewających. Szczególnie policjanci z komisariatów, komend miejskich i powiatowych Policji powinni zastanowić się nad potrzebą wykorzystania różnych projektów i narzędzi, aby nie ograniczać się wyłącznie do ścigania sprawców przestępstw. Optymizm płynie z każdego wiersza tych trzech raportów dotyczących Programu „Bezpieczne dzielnice” w Kaliszu.Sieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
05234000091000246000000033